Recenzija (recensione) a Sanja Majer-Bobetko, Gorana Doliner, Zdravko Blazekovic, Hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljecu (19th-Century Croatian Music Historiography), Zagreb, HMD, 2009

Risultato della ricerca: Review articlepeer review

Abstract

Knjiga je rezultat zdruæenih napora nekolicine istraæivaËa koji se bavepredmetom ne osobito dobro istraæenim u muzikologiji; djelo pomno razraeno,s uvodom Sanje Majer-Bobetko, a s nakanom da prikupi eseje, Ëlanke i rukopisekoji su se pojavljivali u Hrvatskoj i inozemstvu otprilike od druge polovice 19.stoljeÊa do prvih desetljeÊa 20. st. Raznovrsna graa tog pregleda sabrana je inavedena u popisu izvora, s odnosnom bibliografijom. Svaki od autora, SanjaMajer-Bobetko, Zdravko BlaæekoviÊ i Gorana Doliner, raspodijelili su svojaizlaganja na svjetovnu, crkvenu i tradicijsku glazbu, hoteÊi razjasniti metode kojima su se sluæila Ëetvorica znaËajnih povjesniËara: Franjo KuhaË, Vjenceslav Novak,Vjekoslav KlaiÊ i Franjo MarkoviÊ. Nadalje, posebna je pozornost posveÊenaglazbenoj periodici, Ëasopisima Gusle, Glazba i Sveta Cecilija, pa i nekim drugima,kao πto je Ëasopis Vienac, koji je takoer objavljivao clanke o glazbi.
Lingua originaleUndefined/Unknown
pagine (da-a)87-92
Numero di pagine6
RivistaArti Musices
VolumeARTI MUSICES 42/1
Stato di pubblicazionePublished - 2011

Cita questo